Sekretariat

Ogłoszenia

 • Konkurs plastyczny na najciekawszą kompozycję jesienną"

  Technika wykonania dowolna np. stroik, bukiet, wyklejanka z wykorzystaniem darów jesieni np. liście, kasztany, żołędzie, szyszki, jarzębina itp.

  13.10.2017 11:34 | więcej »

 •  
  07.09.2017 10:08 | więcej »
 • VII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

  "NIEPEŁNOSPRAWNI SĄ WŚRÓD NAS"

   

  Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku.

  Temat konkursu "Wszyscy jesteśmy tacy sami".

   

  Konkurs dla grupy "O" oraz uczniów klas I-III

  (maksymalna ilość prac to 3 z każdej klasy, jeśli prac będzie więcej wtedy odbędzie się etap szkolny konkursu mający na celu wyłonienie prac, które dalej zostaną przekazane do Organizatora Konkursu).

   

  Celem konkursu jest:

  • uwrażliwienie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych;

  • przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności tj. integracja, tolerancja, równość;

  • rozwijanie wyobraźni oraz talentów plastycznych;

  • zachęcanie dzieci do twórczego spędzania wolnego czasu.

   

  Prace indywidualne format A4 lub A3, technika dowolna

  (z wyłączeniem grafiki komputerowej oraz prac przestrzennych).

  Prosimy o podpisanie prac z tyłu ołówkiem, gdyż każda praca będzie przed oddaniem opatrzona metryczką wg wskazań Organizatora.

  Prace przechodzą na właśność Organizatora Konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczmny z wyrażeniem zgody na publikację prac oraz na przetwarzanie

  i upublicznianie danych osobowych.

   

  Termin składania prac – 24 marzec 2017 r.

  Prace prosimy składać do P. Agnieszki Zych i P. Beaty Maksimczuk.

   

  Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród planowane jest na Pikniku Integracyjnym w siedzibie Organizatora w dniu 10maja 2017r.

  15.03.2017 10:55 | więcej »
 • REGULAMIN KONKURSU
  „Strażnicy Sieci”
  §1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu plastycznego „Strażnicy Sieci, zwanego dalej
  Konkursem.
  2. Organizatorem Konkursu jest firma Bakotech, wyłączny dystrybutor marki Watchguard w
  Polsce, z siedzibą przy ul. Świętego Tomasza 34, 33-332 Kraków.
  3. Realizatorem Konkursu jest firma Lucky Monday PR&Events z siedzibą przy ul.
  Kościuszki 65/28, 30-114 Kraków.
  4. Przez Partnerów Konkursu rozumie się wszystkie podmioty, które współpracują z
  Organizatorem w ramach Konkursu na zasadzie: sponsoringu, partnerstwa i patronów
  medialnych.
  5. Przez Uczestnika Konkursu rozumie się ucznia w wieku od 8 do 12 lat, którego praca
  została nadesłana na Konkurs we wskazanym terminie wraz z Kartą Zgłoszeniową.
  6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  7. Konkurs trwa od 17 października 2016r. do 12 grudnia 2016r.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów trwania Konkursu, określonych w
  §1, pkt. 7.
  9. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Realizatora oraz w zakładce konkursowej na
  stronie www.straznicysieci.pl
   
  03.11.2016 08:25 | więcej »
 • Sprawozdanie z przebiegu konkursu plastycznego

  "Do czego MORZE służyć może?"

   

  W dniach 1-15 października 2016r. zbieraliśmy prace na III edycje konkursu plastycznego pt "Do czego MORZE służyć może?" organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

  Celem konkursu jest promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie morskiego wizerunku Polski, jako kraju morskiego, jak również rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich oraz zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką morską.

  W konkursie wzięło udział 6 uczniów naszej szkoły:

  z klasy I- Oliwier Biernacki,

  z klasy III- Sebastian Redwinsz,

  z klasy IV- Weronika Kosicka, Maja Redwinsz, Dawid Piotrowski, Antoni Markowski.

  Uczniowie wykazali się ogromna kreatywnością w doborze technik plastycznych i materiałów.

  Prace ocenione będą przez Komisję Konkursową w dniu 30 listopada 2016r. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

   

  Gratulujemy udziału w konkursie!

  Trzymamy kciuki za zajęcie jak najlepszych miejsc.

   

  mgr Agnieszka Zych

  mgr Beata Maksimczuk

   

   

   

  24.10.2016 12:13 | więcej »
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
  18.10.2016 08:35 | więcej »
 • KONKURS LITERACKI „KOZŁOWSKA SZKOŁA WE WSPOMNIENIACH”
  Dziewięćdziesiąte urodziny Szkoły Podstawowej w Kozłach zbliżają się wielkimi krokami. Już rozpoczęliśmy przygotowania do tego wyjątkowego święta. Z tej okazji ogłaszamy konkurs skierowany do wszystkich absolwentów, uczniów, rodziców i wszystkich chętnych na najciekawsze wspomnienia związane ze szkołą w Kozłach.
  Szkoła jest w  życiu każdego człowieka niezapomnianym okresem, do którego z wiekiem powraca się z coraz  większym rozrzewnieniem. Opowiadanie o dawnych czasach to radość nie tylko dla tych, którzy wspominają, lecz przede wszystkim dla słuchających młodych pokoleń.
  Jeśli zachowaliście wspomnienia z czasów  Szkoły Podstawowej w Kozłach, to ten konkurs jest dla WAS !!

  I. Cele konkursu:
  - wzbudzenie aktywności twórczej
  - odkrywanie talentów
  - kształtowanie wrażliwości literackiej i estetycznej
  - budowanie pozytywnego wizerunku społeczności szkolnej
  - promocja szkoły

  II. Termin konkursu.
  Prace należy składać do 10 września 2016 do sekretariatu szkoły, drogą pocztową na adres szkoły: Kozły 27; 05-240 Tłuszcz lub drogą elektroniczną na adres : konkurs-spkozly1@wp.pl z dopiskiem na kopercie lub w temacie KONKURS WSPOMNIENIA.

  III. Regulamin konkursu.
  1) Uczestnicy:
  W konkursie mogą wziąć udział:
  - absolwenci szkoły
  - rodzice absolwentów
  - uczniowie
  - rodzice uczniów
  - osoby będące powiązane ze szkołą w Kozłach

  2) Forma pracy:
  Prace mogą być pisane komputerowo lub odręcznie, ale czytelnie.
  - kartka z pamiętnika;
  - opowiadanie;
  - relacja;
  -anegdota;
  - wiersz
  Nie obowiązuje limit objętości oraz ilości złożonych prac. Treść musi ściśle odnosić się do życia Szkoły Podstawowej w Kozłach ( np. zabawne zdarzenie, niezapomniany nauczyciel, wspomnienie).

  3) Zasady konkursu:
  Komisja konkursowa będzie oceniać:
  - zgodność z tematyką konkursu;
  - pomysłowość i inwencję twórczą autora.
  Autor powinien podpisać swoją pracę oraz zamieścić dane umożliwiające kontakt  organizatorom.
  Prace dodatkowo można zilustrować. Technika plastyczna dowolna.
  Prace pozostają do dyspozycji organizatorów i nie będą odsyłane.
  Prace zawierające treści obraźliwe nie będą brane pod uwagę.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w konkursie.
  Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie, telefonicznie lub e-mailem.
  O sprawach nieobjętych regulaminem decydują organizatorzy.
  4) Nagrody.
  Wszystkie zakwalifikowane prace zostaną wyeksponowane podczas obchodów 90-lecia szkoły.
  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kozłach.
  Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
  Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród równorzędnych.
  Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów 90-lecia szkoły we wrześniu 2016 r.
  5) Postanowienia końcowe.
  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Wacława Sieroszewskiego w Kozłach.
  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły: www.spkozly.edupage.org oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.
  Pytania dotyczące konkursu można kierować do p. Agnieszki Mrozińskiej i p. Anny Ptaszyńskiej.
  Kwestie sporne dotyczące interpretacji zapisów niniejszego regulaminu oraz sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
  Wszelkie informacje prasowe lub medialne o konkursie w prasie mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.


      
   
  13.06.2016 12:14 | więcej »
 • RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH MUSZĄ POTWIERDZIĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY wolę uczęszczania dzieci do przedszkola w roku 2016-2017
  22.04.2016 11:37 | więcej »
 • Konkurs dla dzieci i rodziców „Mamo, tato czytamy to samo”

  Regulamin konkursu dla dzieci i rodziców „Mamo, Tato czytamy to samo”

   

  Cele:

  • promocja czytelnictwa;

  • zaangażowanie dzieci i rodziców do wspólnego działania;

  • integracja rodziny;

  • kształcenie nawyku wspólnego czytania, wymiany myśli, opinii, rozmowy.

  Uczestnicy: Rodzice wraz z swoimi pociechami z oddziałów przedszkolnych( pierwsza kategoria wiekowa) oraz rodzice wraz swoimi pociechami z klas I - III ( druga kategoria wiekowa)

  Organizatorzy: p. Beata Maksimczuk, p. Katarzyna Bielska, p. Agnieszka Zych

  Zasady: Praca będzie składała z dwóch elementów zadania dla rodziców oraz zadania dla dziecka.
  Wkład pracy rodzica - rodzice czytają wybraną książkę, rodzice piszą mini-recenzję – zachętę dotyczącą przeczytanego utworu. Recenzja powinna zawierać informacje na temat tytułu i autora książki. Recenzja powinna być oznaczona metryczką zawierającą dane autora: imię, nazwisko (rodzic/rodzice).

  Wkład pracy ucznia – przedszkolak/uczeń wykonuje oryginalną, samodzielną (nie można kopiować ilustracji umieszczonych w czytanej książce) ilustrację do książki wspólnie czytanej. Praca może być wykonana w następujących technikach:

  • malarstwo (akwarele, farby plakatowe),

  • rysunek,

  • kolaż (techniki mieszane, płaskie),

  • wydzieranka

  Format prac A4. Praca powinna być oznaczona metryczką: imię, nazwisko, klasa.

  Termin: mini-recenzję - zachętę przeczytanej wspólnie z dzieckiem książki i ilustrację należy złożyć
  do 29.02.2016 roku.

  Jury zostanie powołane przez organizatora.

  Organizatorzy przewidują nagrody, wyróżnienia i podziękowania za udział w konkursie.

  Zapraszamy do wspólnego czytania
  i udziału w konkursie !!!

  26.01.2016 11:47 | więcej »
 • Zapraszamy do udziału w konkursie „Czytać każdy może – mistrz pięknego czytania” przeznaczony dla uczniów klas I- VI . Celem konkursu jest promocja czytelnictwa, budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą, stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych, kształcenie umiejętności pięknego czytania, uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

   

  Regulamin konkursu również na stronie internetowej szkoły.

   

  Zapraszamy udziału w konkursie !!!
  Regulamin konkursu „Czytać każdy może – mistrz pięknego czytania”

  Cel konkursu:
  promocja czytelnictwa,
  budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,
  stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich
  z umiejętnościami innych,
  kształcenie umiejętności pięknego czytania,
  uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.
  Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-VI. W udziale wezmą udział uczniowie wytypowani przez wychowawców klas I i III ( pierwsza kategoria wiekowa ) lub nauczyciela języka polskiego klas IV – VI( druga kategoria wiekowa).
  Zasady: uczestnik konkursu przeczyta 2 fragmenty utworów: indywidualnie wybrany przez siebie fragment prozy (czas prezentacji około 2 minuty ), oraz wylosowany fragment tekstu przygotowany przez komisję .
  Kryteria  oceny:
  płynność i bezbłędność czytania,
  wyrazistość, dykcja, modulacja, intonacja
  interpretacja czytanego tekstu.
  Termin: kandydatów należy zgłosić do organizatorów do dnia 11.04.2016 r.
  Finał konkursu 18.20.2015r.

  Organizatorzy przewidują nagrody, wyróżnienia i podziękowania za udział w konkursie.

  Zapraszamy do udziału w konkursie !!!
   

  26.01.2016 11:46 | więcej »
 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nwo przyjętych do przedszkola
  26 sierpnia (środa) 15.30 - 17.00
  27 sierpnia (czwartek) 15.30 - 17.00
  24.08.2015 15:39 | więcej »
 • Zebranie rodziców grupy "Kotki" odbędzie się 28 sierpnia (piątek) o godz. 16.30.

  24.08.2015 15:40 | więcej »

Sekretariat

Kontakt

Sala: Sekretariat
Email: szkolawkozlach@wp.pl
Telefon: 297771667

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach
  Kozły 27, 05-240 Tłuszcz
 • 029 777 16 67

Galeria zdjęć